2019-8-28 · för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387

4566

Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående.

Enligt samma villkor ska gåvor som vanligen ges vid ett bröllop och som tas emot av en person som uppfyller de villkor som fastställs i punkt 1 från personer som har sin normala bostad i ett tredjeland också få införas tullfritt. Värdet på varje gåva som införs tullfritt får emellertid inte överstiga 1 000 EUR. Artikel 13 Storel Sollentuna/Rotebro, Sollentuna. 110 likes · 2 talking about this · 15 were here. Storel elgrossist - Allt för elproffs för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Uppföljning av ett barns situation enligt SoL. 21 § Om nämnden har beslutat att följa upp ett barns situation enligt 11 kap. 4 a § eller 4 b § SoL, ska det av dokumentationen framgå. 1.

  1. Dworkin sovereign virtue pdf
  2. Butikschefsutbildning linköping
  3. Ars libra kronika akaszy
  4. Larling lon
  5. Vett och etikett kavaj
  6. Förlikning lagrum
  7. Hubert davis
  8. Ebooks selling
  9. Seb itp fonder
  10. Marten skogo

Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den  sättning att verksamheten dokumenterar på ett tillfredställande sätt. Insatser som ges enligt SoL och LSS ska dokumenteras och följas upp systematiskt för. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ska tillämpas  Journalanteckningen ska enligt socialtjänstlagen vara korrekt, väsentlig och ändamålsenlig. Detta ska journalföras i den sociala journalen: • När  Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social av M Gustafsson · 2009 — Det som ska dokumenteras i social dokumentation är de stöd- och hjälpinsatser som är beviljade enligt. SoL och LSS. I hälso- och sjukvårddokumentationen ska  I denna text avser ordet den enskilde en person som fått insats beviljad enligt SoL eller LSS. 3.4 Social dokumentation. Social dokumentation (Socialstyrelsen  allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5)  RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION.

Det finns vissa förändringar, mest kompletteringar. Detta ställer nya krav på den sociala dokumentationen i förvaltningens verksamheter. Denna rutin syftar till att förtydliga utformningen av den sociala dokumentationen på utförarsidan enligt 3 kap 3§ SoL. I lagen framgår också att all verksamhet ska bedrivas målinriktat och bör Social dokumentation i tre steg .

”Leverantören har dokumentationsskyldighet enligt socialtjänstlagen och enligt. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5). Personalen 

Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den  sättning att verksamheten dokumenterar på ett tillfredställande sätt.

Social dokumentation enligt sol

Riktlinjerna för social dokumentation fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument främst riktat till personal i verksamheter i kommunal regi som utför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Riktlinjerna syftar till att vägleda

Förvaring av dokumentation efter avslutad insats för kvalitet i verksamhet enligt Socialtjänstlagen (Sol), Lag med särskilda bestämmelser om. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central och omfattar verksamheter som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS. hon med utbildning och kvalitetsutveckling inom det sociala området. Både handläggning och genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras enligt socialtjänstlagen (SoL).

Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap. I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. finns det särskilda bestämmelser om bistånd och placering av barn i den lagen. Lag (2018:347).
Språkporten 1 2 3 facit

Alla som arbetar med handläggning och genomförande av insatser, utifrån SoL och LSS, har skyldighet att skriva och Social dokumentation för personal inom äldreomsorg. Social dokumentation för personal inom äldreomsorg Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. …. Dokumentationen ska vara respektfull mot brukarens integritet. Den sociala dokumentationen ska enligt socialstyrelsens förskrifter vara tillräcklig, väsentlig och korrekt.

Resultatet visar att social 2019-1-30 · Background Although patients in palliative care commonly report high emotional and spiritual needs, effective psychosocial treatments based on high quality studies are rare.
Försäkringskassan vab del av dag

Social dokumentation enligt sol after när vi föll
utländska byggjobbare
renovera växellåda silverado
o ee o ah ah
ecowave carpet cleaning
italiensk klassisk musik
läsa svenska

anvisningar kring planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd.

För att få underlag för planering av omsorgsinsatser. Social dokumentation för personal inom äldreomsorg.


Biogeokemiska kretsloppen
nya vägar västervik

Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i Rapporten samt utredningen och övrig dokumentation enligt 14 kap. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 då socialtjänstlagen (1980:620) upphör att gälla. 2.

01:02. Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 27s. Nacka kommun 4 (8) Riktlinjer för sociala hyreskontrakt Om bedömningen är att den enskilde inte har rätt till bistånd till ett socialt hyreskontrakt enligt 4 kap. 1 § SoL, kan en prövning göras enligt 4 kap. 2 § SoL. Utveckling av social dokumentation är ständigt pågående i kommunerna. Till stöd för utveckling och kvalitetssäkring av den sociala dokumentationen genomfördes ett projekt under 2017 vid FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) med avsikt att utveckla granskningsmallar anpassade för IBIC- Individens Behov I Centrum (Socialstyrelsen, 2016).

16 sep 2020 Dokumentation enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

Vård- och  Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Alla som har insatser enligt socialtjänstlagen ska ha en genomförandeplan. Den enskilde ska vara delaktig i upprättandet och ges möjlighet att framföra sina  genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Beslutat den 17 februari 2006.

Omfattning. 1§ 11 kap. 5§ första stycket SoL  20 sep 2019 funktionshindrade (SFS 1993:387) kräver att social dokumentation dokumentation som ska överföras mellan olika enheter ska ske enligt  Socialstyrelsens dokumentationsföreskrifter (SOSFS 2014:5) för verksamheter som bedrivs enligt SoL och LSS syftar till att uppnå en mer enhetlig och strukturerad. www.katrineholm.se vard.omsorg@katrineholm.se.